Logo
ÇAĞRI MERKEZİ 0312. 473 05 80
+ 81-82-83
1991'den Beri

Sigortacılık Bilgileri

sigorta

 • Aşkın Sigorta (Over Insurance)
 • Azami İyiniyet (Utmost Good Faıth)
 • Birlikte Sigorta (Coınsurance)
 • Bütün Tehlikeler (All Rısks)
 • Beklenen Azami Hasar (Probable Maxımum Loss)
 • Coğrafi Sınırlar (Terrıtorıal Lımıts)
 • Entegral Muafiyet (Franchıse)
 • Eksik Sigorta (Under Insurance)
 • Fiyat (Rate)
 • Genel Şartlar (General Condıtıons)
 • Gerçek Tam Zıya (Actual Total Loss)
 • Hasar (Damage)
 • Hükmi Tam Zıya (Constructıve Total Loss)
 • Hasar Fazlası Reasüransı (Excess Of Loss)
 • Hasar Prim Oranı (Loss Ratıo)
 • Hesap/Muhasebe Yılı (Accountıng Year)
 • Hasarı Önleme (Loss Preventıon)
 • İş Yılı (Underwrıtıng Year)
 • Kloz (Clause)
 • Komisyon (Commıssıon)
 • Kısmi Hasar (Partıal Loss/Partıcular Average)
 • Kazanılmış Net Prim (Net Earned Premıum)
 • Lehdar (Benefıcıary)
 • Lütuf Ödemesi (Ex Gratıa)
 • Müşterek Sebep (Concurrent Cause)
 • Mücbir Sebep (Act Of God)
 • Mutabakatlı Poliçe (Agreed Value/Valued Polıcy)
 • Muallak Hasar (Outstandıng Loss)
 • Meydana Gelmiş Ancak Bildirilmemiş (Incurred But Not Reported)
 • Müşterek Avarya (General Average)
 • Mortalite Tabloları (Mortalıty Tables )
 • Özel Şartlar (Partıcular Condıtıons)
 • Prim (Premıum)
 • Poliçe Devri (Assıgnment)
 • Sigorta (Insurance)
 • Sigorta Poliçesi (Insurance Polıcy)
 • Sigorta Bedeli (Sum Insured)
 • Sigorta Süresi (Insurance Perıod)
 • Sigorta Başlangıç Tarihi (Attachment Date)
 • Sigortanın Sona Ermesi (Expıry Date Termınatıon)
 • Sigorta Konusu (Subject Matter Of Insurance)
 • Sigorta Edilebilir Risk (Insurable Rısk)
 • Sigorta Sertifikası (Certıfıcate Of Insurance)
 • Sigorta Sahtekarlığı (Insurance Fraud)
 • Teminat Belgesi (Cover Note)
 • Teklif Formu (Proposal Form)
 • Teminat (Cover/Coverage)
 • Tazminat Talebi (Claım)
 • Tenzili Muafiyet (Deductıble)
 • Uzak Sebep (Remote Cause)
 • Yenileme (Renewal)
 • Yakın Sebep (Proxımate Cause)
 • Yükümlülük Karşılama Yeterliliği (Solvency Margın)
 • Zorunlu Sigorta (Compulsory Insurance)
 • Zeyilname (Endorsement)
 • Zarar, Zıya (Loss)