TR DE EN
ilgaztumer@tumerhukuk.com +49 176 23 58 33 22

BOŞANMA DAVASI VEKALETNAMESİ

VEKALETNAME

Vekalet Verenin Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Soyadı İl
Adı İlçe
Baba Adı Mahalle/Köy
Anne Adı Cilt / Aile Sıra / Birey Sıra  /  /
Doğum Yeri Nüfus Cüzdanının
Doğum Tarihi .. Nüfus İdaresi
Medeni Hali Tarihi
Dini Seri Nosu
Önceki Soyadı T.C. Kimlik No
Yurtdışı Adresi , , , ,

 

’da ikamet etmekteyim. Eşim  aleyhine boşanma davası ve buna bağlı her türlü davalar açmaya, eşim tarafından aleyhime açılmış veya açılacak boşanma davasını ve boşanma talebini kabul etmeye, yabancı devlet mahkemeleri tarafından, bizim için verilmiş ve kesinleşmiş boşanma ilamını tenfiz ettirmeye ve ilgili mahkemeden tenfiz kararı almaya, icabında müşterek çocuklarımızın velayeti konusunda talep ve beyanlarda bulunmaya, bu konularla ilgili olarak T.C. Mahkemelerinde ve ilgili bütün adli ve idari daire ve kurumlarında beni temsile, davalar açmaya, açılmış, açılacak ve gıyabda olacak davalara girmeye, kendi imzasıyla dilekçe ve layihalar yazıp ilgili yerlere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, delil ve şahitler göstermeye, bunlardan vazgeçmeye, reddi hakim ve katibe, ihtar, ihbar ve protestolar çekmeye, bunlara cevaplar vermeye, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbirler koymaya, bunları kaldırmaya, mürafaaya, müdafaaya, yemin teklif, kabul ve reddetmeye, temyiz, tashihi karar, iadei muhakeme, ıslah ve tavzih isteğinde bulunmaya, icabında temyiz hakkından feragata ve bu yoldaki feragatı kabule, hükümleri kesinleştirmeye ve nüfus kayıtlarına tescil ettirmeye, başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, <Avukatın Kayıtlı Olduğu Baro> Barosu avukatlarından, <Avukatın Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi> Vergi Dairesinde kayıtlı, <Avukatın Vergi Sicil Numarası> Vergi Sicil Numaralı Av.  <Avukatın Adı Soyadı>’ı vekil tayin ettim.

Vekaleti veren :