TR DE EN
ilgaztumer@tumerhukuk.com +49 176 23 58 33 22

GENEL VEKALETNAME

21 December 2017

VEKALETNAME

 

Vekalet Verenin Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Soyadı   İl  
Adı   İlçe  
Baba Adı   Mahalle/Köy  
Anne Adı   Cilt / Aile Sıra / Birey Sıra  /  /
Doğum Yeri   Nüfus Cüzdanının
Doğum Tarihi .. Nüfus İdaresi  
Medeni Hali   Tarihi  
Dini   Seri Nosu  
Önceki Soyadı   T.C. Kimlik No  
Yurtdışı Adresi , , , ,

 

’da ikamet etmekteyim. Leh ve aleyhime açılmış veya açılacak her türlü dava, takip ve bütün anlaşmazlıklardan dolayı T.C. mahkemelerinin, resmi ve özel bütün daire, kurum ve komisyonlarının, her kısım ve derecesinde, her sıfat, yol ve suretle beni temsile, hak ve çıkarlarımı korumaya, davalar açmaya, açılmış, açılacak ve gıyabtaki davalara girmeye, duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunmaya, kendi imzasıyla her türlü dilekçe ve layihaları yazıp ilgili yerlere vermeye, tebliğ ve tebelluğa, bilirkişi ve tanıklar göstermeye, bunlardan vazgeçmeye, hakim ve katip reddetmeye, protesto, ihtar, ihbar ve azilnameler çekmeye, bunlara cevaplar vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşifler yaptırmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbirler koymaya, bunları kaldırmaya, hükümleri icra etmeye, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, vergi dairesinden vergi numarası almaya, her türlü vergileri, harç ve giderleri ödemeye, beyannamelerini tanzim ve takdime, vergilere itiraz etmeye, uzlaşmalar yapmaya, uzlaşma kararlarını kabul veya redde, temyiz, tashihi karar, iadei muhakeme, ıslah ve tavzihler istemeye, dava ve temyizden feragata ve feragatı kabul ve redde, müdafaaya, mürafaaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, <Avukatın Kayıtlı Olduğu Baro> Barosu avukatlarından, <Avukatın Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi> Vergi Dairesinde kayıtlı, <Avukatın Vergi Sicil Numarası> Vergi Sicil Numaralı Av.  <Avukatın Adı Soyadı>’ı vekil tayin ettim.

Vekaleti veren :